M. Malića i I. Džindića bb.
76100 Brčko Distrikt BiH

Šansa za edukaciju i zaposlenje

Internacionalni univerzitet u Brčkom je akreditovana visokoškolska ustanova koja pored uobičajenih i tradicionalnih visokoškolskih programa nudi i studij na Fakultetu za poslovno-civilnu bezbjednost studijske programe iz ZDRAVSTVA

Pročitaj više informacija

Kratke informacije za predstavnike medija

Kratke informacije za predstavnike medija u povodu promocije na INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U BRČKOM 28.02.2017.

Pročitaj više informacija

Promocija studenata

SOTIROVIĆ: STIPENDIRAT ĆEMO STUDENTE, PREOSTALI NOVAC PODIJELITI NAJSIROMAŠNIJIM BRČACIMA

Pročitaj više informacija

Brčko, 18.09.2017. godine

unnamed

 

Brčko, 13.09.2017. godine

Saopštenje rektorata Univerziteta

 

 

U povodu neosnovanih, neodgovornih i izmišljenih glasina koje se proturaju u javnost  a koje imaju za cilj sračunatu diskreditaciju Univerziteta i njegovog pravnog statusa kao i legaliteta i legitimiteta dokumenata koje Univerzitet izdaje kroz svoju redovnu i sa zakonom usklađenu djelatnost. U tom smislu saopštavamo sljedeće činjenice:

 1. Univerzitet je poslije provedene Zakonom propisane procedure—početne akreditacije od Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko ddistrikt pod predmetnim brojem UP-I-37-000004/12, broj akta 0285RG-001/12 izdanog dana 11.o1.2012. godine dobio RJEŠENJE o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove. (Vidjeti, Prilog 1. faksimil).

 1. U skladu sa Zakonom Univerzitet je Odjeljunju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, dana 08.04.2013. podnio zahtjev sa upitom oko rokova za podnošenje Zahtjeva za akreditaciju. Dobili smo blagovremeno Odgovor sa tačno određenim terminima. (Vidjeti, Prilog 2. faksimil).

 1. U skladu sa Zakonom i upustvom navedenim u Odgovoru iz stava 2. Ovog Saopštenja, Univerzitet je pod djelovodnim brojem 1-01-133/13 Odjeljenju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, dana 30.10.2013. u skladu sa Zakonom, podnio odgovarajući ZAHTJEV.

Prethodno navedeno zorno ilustruje da je Univerzitet preduzeo blagovremeno sve radnje da bi sadašnju važeću dozvolu/licencu za rad, tzv. početnu akreditaciju ojačao reakreditacijom. Sve ostalo je u nadležnosti odgovornih obrazovnih vlasti Distrikta i BiH.

Slijede citirani Prilozi (link za preuzimanje).

REKTOR

Prof.dr Velimir sotirović

18.08.2017. Brčko

INFORMACIJA O STVARNOM FORMALNO-PRAVNOM STATUSU INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA BRČKO

 1. Pregled događanja oko Internacionalnog univerziteta Brčko, 2014-2017. god.

Ova Informacija o događanjima oko Internacionalnog univerziteta Brčko, (u daljem tekstu Univerzitet) je rezultat činjeničnog stanja naznačenog u važnijim dokumentima koji su rezultat interakcijske komunikacije na relaciji Odjel za obrazovanje Vlade Distrikta Brčko (u daljem tekstu Odjel ili Šefovi Odjela) - Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanja u BiH, Mostar (u daljem tekstu Centar) - Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine Banja Luka (u daljem tekstu HEA Banja Luka) – Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Bjelodano je jasno iz tekstova pomenute prepiske na nivou nabrojanih institucija u posmatranom periodu, za prošlih dvije godine, da je osporavanje rada Univerziteta od strane Šefova odjela koji su se smjenjivali kao na „traci“ u prošlom sazivu Vlade Distrikta Brčko, da su ta osporavanja zakonski neutemeljena, proizvoljna i plod zloupotrebe položaja od strane Šefova, Momčila Poljića, Cvijetina Nikolića, Nike Stoparića i Boška Stojkovića. Njihovo zamagljivanje istine oko visokoškolskih ustanova u Brčkom kao i lažno informisanje navedenih nadležnih institucija kao i proturanja u javnost lažnih informacija da Internacionalni univerzitet Brčko nema dozvolu-licencu za rad je konačno objelodanjeno kroz sadržaj dokumenta koji je ovih dana nadležnim organima uputio Centar Mostar, Broj: 03-33-1-1021-6/17. sa datumom, 01.08.2017. godine pod nazivom, Status visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH – odgovor, dostavlja se, Veza: Vaš dopis broj 02.1-13-701/17 od 19.07.2017. godine a koji je rezultat traženja rješenja situacije od Šefa Odjela u sadašnjem sazivu Vlade. U rečenom dokumentu je eksplicitno CIP potvrdio da Univerzitet radi sasvim legalno i u skladu sa Zakonom a  da za sve nedostatke odgovornost snosi Odjel i njegovi šefovi u prošlom sazivu vlade uz napomenu da sadašnji Šef treba ubrzano da ispuni neke zakonske praznine. Tako u dopisu stoji: „...Prethodnim aktom Centar nije dao bilo kakve instrukcije niti je želio ulaziti u bilo čije nadležnosti. Podsjećamo Vas na nespornu činjenicu da je šef Odjela, gosp. Senad Osmanović, u dopisu broj 37-001441/16 od 13.01.2017. godine, (u prilogu akta) koji je uputio Centru iznio da postoje pravne praznine koje će se u narednom periodu otkloniti te da Rješenje (postojeće) o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova ujedno predstavlja dozvolu za rad i početnu akreditaciju, a koja se obnavlja, a nije propisan niti pravni osnov, niti mogućnost obnove dozvole za rad....“ ili opaska iz Centra „...S obzirom da Odjel za obrazovanje nije Centru dostavio informaciju o otklonjenim pravnim prazninama koje bi nedvosmisleno riješile sve dvojbe i omogućile objavljivanje pouzdanih, tačnih i adekvatnih informacija, svim nadležnim organima za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u inozemstvu Centar je uputio obaviještenje da se za informacije o statusu visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH obraćaju Odjelu za obrazovanje....“ Konačno kao posebno važno ističemo konstataciju iz Centra: „...Na taj način nismo dovodili u pitanje status visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH....“

Citirani izvodi iz dokumenta koji je Centar uputio nadležnim institucijama u Brčko distrikt BiH zorno govori o tome da je Univerzitet u trajanju prošlog saziva Vlade bio neosnovano izložen isfabrikovanim problemima koji su nanjeli nesagledive materijalne i nematerijalne štete Univerzitetu, Distriktu, studentima i zaposlenicima na Univerzitetu. Medjutim konačno Centar, u gore navedenom aktu konstatuje i saopštava; „...Pored navedenog, želimo Vas upoznati da Centar radi na izradi Pravila o vođenju informacije o visokoškolskim ustanovama u BiH. Navedenim pravilima, između ostalog, bit će uređeni izgled i sadržaj informacije, postupak i način prikupljanja, unosa, ispravke, brisanje i osiguranje dostupnosti informacije o licenciranim visokoškolskim ustanovama. Na ovoj informaciji naći će se i sve visokoškolske ustanove koje djeluju na području Brčko distrikta BiH, uz napomene koje će upućivati na činjenično stanje“.

Sadašnji Sef Odjela se sa svojim saradnicima prvih dana po preuzimanju mandata (početak 2017.) svojski uključio da riješi status Univerziteta, razumno, to ide vrlo teško jer nešto što je tendeciozno i zlonanjerno pravljeno „lošim“ četiri godine se nemože ispraviti preko noći. Otežanju ovih popravki je u zadnjih pola godine zbog različitih uticaja (po našem mišljenju) doprinosio i Centar. Ovaj zaključak ćemo ilustrovati sljedećim izvodima iz akata koji su „išli“ na nivou, u uvodu navedenih institucija, sa ciljem da se riješe problemi u visokom obrazovanju Distrikta Brčko, a koje Centar nije razumijevao ili nije htjeo da razumije sve do mjeseca jula ove godine kada se Centru i ostalim relevantnim organima zvanično obratila i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Banja Luci, akt broj: 01-33-1-331-2/17 od 13.07.2017. godine. Akt je upućen sljedećim institucijama:

-       CENTAR ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

-       SKUŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH

-       GRADONAČELNIK BRČKO DISTRIKTA BiH

-       VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

-       URED KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH

-       U VIJEĆU MINISTARA BiH

-       MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

U aktu se analiziraju stanje i problemi u visokom obrazovanju u Brčkom, Distriktu BiH. Konstatuje se da su problemi generirani zbog pasivnosti Bivše Vlade Distrikta, ali podvlači i to da su dva univerziteta i to Intetnacionalni i Evropski i Visoka škola Empirika blagovremeno podnijeli zahtjeve za dalju akreditaciju, ali: „...Do ovog trenutka u Agenciji su bili zaprimljeni zahtjevi za pokretanje postupka akreditacije od strane dvije visokoškolske ustanove iz Brčko distrikta BiH, i to Internacionalni univerzitet Brčko i Evropski univerzitet Brčko distrikt, koje su svoje zahtjeve podnosile direktno Agenciji. Takođe, odjeljenje za obrazovanje podnijelo je zahtjev za akreditaciju jedne visokoškolske ustanove, i to Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Brčko distrikt. U pomenutim slučajevima podnošenje zahtjeva za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Agencija je u skladu sa nadležnostima propisanim Okvirinim zakonom odgovorila kako nije moguće pokrenuti postupak akreditacije visokoškolskih ustanova zbog nepostojanja podzakonskih akata kojima se reguliše oblast akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Iz navedenog se jasno vidi da nije postojala, niti još uvijek postoji propisana podzakonska regulativa kojom se uređuje oblast akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, na način kako je predviđeno Odlukom o normativima kojima se određuju minimalni standardi u području visokog orbazovanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 100/11), a koja propisuje da svaki od učesnika u procesu akreditacije visokoškolskih ustanova treba imati jasno definisanu odgovornost propisanu odgovarajućim aktom nadležnog obrazovnog tijela (pravilnik o postupku akreditacije ili drugi odgovarajući propisi), a koji obuhvataju najmanje sljedeće:

 1. način i rokove u kojima visokoškolska ustanova podnosi zahtjev za akreditaciju;
 2. potrebnu dokumentaciju koja se podnosi uz zahtjev;
 3. način i rokove za imenovanje komisije stručnjaka;
 4. rok za obavljanje ocjene i revizije kvaliteta rada visokoškolske ustanove;
 5. način na koji se dostavlja izvještaj Agenciji radi davanja preporuke iz člana 49. alineja 5. Okvirnog zakona.

U vezi sa navedenim Agencija je dopisima i na sastancima sa predstavnicima Odjeljenja u nekoliko navrata pružala savjete i preporuke o izradi i donošenju dokumenata iz oblasti akreditacije visokoškolskih ustanova....“ Ovo se dešavalo u periodu prošlog saziva Vlade Distrikta. U tom smislu se ističu još neke aktivnosti koje u Odjeljenju za obrazovanje Distrikta u prošlom sazivu Vlade Distrikta nisu htjeli da „registruju“: „...Također, želimo vas informisati kako je tokom dvogodišnje implementacije Winning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta“ od septembra 2013. do septembra 2015. godine, Agencija organizovala radionice i sastanke sa predstavnicima nadležnih obrazovnih vlasti uključujući i predstavnike nadležnog Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH u cilju harmonizacije propisa kojima se regulišu pitanja akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH sa Okvirnim zakonom i ESG.

Sa istim ciljem realiziran je sastanak direktora Agencije sa gradonačelnikom Brčko distrikta BiH i šefom Odjeljenja za obrazovanje, u Brčkom 06.06.2016. godine, na kojem je iskazana spremnost Agencije da savjetima i preporukama podstakne i pruži potrebnu pomoć Odjeljenju za obrazovanje kako bi se adekvatno pravno uredila oblast akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčko distriktu BiH, uz preduslov da se proces licenciranja visokoškolskih ustanova uskladi sa Preporukama Agencije, i realizuje u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom transparentno i profensionalno.

Međutim, nakon pomenutih sastanaka i aktivnosti Agencije, od strane predstavnika Odjeljenja za obrazovanje do danas, nisu dostavljene informacije o izradi podzakonskih akata kojima se regulišu pitanje licenciranja i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčko distriktu BiH.

Ovom prilikom napominjemo da Agencija izražava spremnost, da u skladu sa nadležnostima propisanim Okvirnim zakonom, pomogne u donošenju odgovarajućih podzakonskih akata kako bi se uredila oblast licenciranja i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Brčko distriktu BiH...“ Ovdje je bitno napomenuti da javnost Distrikta a posebno visokoškolske ustanove u Distriktu o prethodnim aktivnostima nisu uopšte bile obaviještene, a obaveza obavještavanja je bila na tadašnjim šefovima Odjeljenja za obrazovanje. Valja napomenuti da sadašnje obrazovne vlasti u Distriktu su u stalnoj komunikaciji sa visokoškolskim ustanovama u Distriktu i da ih o svim relevantnim aktivnostima izvještavaju blagovremeno i kvalitetno.

Pošto je u osnovi u proteklih tri godine Univerzitet imao najviše problema sa diplomiranim studentima koji su državljani susjednih država a kojima je osporavana nostrifikacija diploma, na sugestiju i obavjest od Šefova bivšeg saziva Vlade Distrikta koji su zloupotrebljavajući svoj položaj obavještavali nadležne organe u tim državama, očevidno služeći se neistinamam, da Univerzitet nema dozvolu za rad, sadašnji Šef Odjeljenja je pokušao preko Ministarstva civilnih poslova BiH da ospori te neistine plasirane u susjedne države. Ministarstvo se uključilo u rješavanje problema i preko Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo odgovarajuće note. Iz Republike Srbije su djelovali promptno i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije putem Ambasade BiH u Srbiji upućuje notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH koje istu prosleđuje Ministarstvu civilnih poslova BiH pod brojem 09-33-5-547-6-ALĆ/17 Sarajevo, 07.07.2017. godine sljedećeg sadržaja: „Predmetnom notom se prenosi molba Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da se, shodno Obavještenju o statusu visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH, dostavi i obavještenje o poništavanju prethodne dvije informacije Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 37-000043/15 od 09.02.2015. godine (poslao je bez pravne osnove, zloupotrijebivši položaj šef odjela Momčilo Poljić) i broj: 37-000129/16 od 29.02.2016. godine (poslao Niko Stoparić tadašnji šef Odjela)" Navedenu notu je Ministarstvo vanjskih poslova BiH prosljedilo Ministarstvu civilnih poslova BiH dopis broj: 12-22-05-1-14903/17, datum: 05. juli 2017. Informacije o statusu visokoškolskih ustanova sa područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Molbu Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, veza: vaš dopis broj 09-33-5-547-1-ALČ/17, od 24. aprila 2017. Godine u kome „...Također se traži da se informacije o ovoj molbi Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (gore citirani tekst note) proslijedi i Centru za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine“

Odjeljenje je odmah reagovalo i po dobijanju rečenog akta donijelo Odluku o poništenju sadržaja imenovanih Informacija. Odluku je uputilo nadležnim organima.

Konačno, valja istaći činjenicu koja je očigledna iz analiziranih akata, da Univerzitet nikada nije dobio nikakvu formalno-pravnu zabranu rada ili pak kroz upravno-pedagoške kontrole ili upravni nadzor, kojih je bilo u više navrata, da su utvrđene nepopravljive greške u radu Univerziteta.

Ovo su samo neke od bitnih činjenica o problemima sa kojima se susreće Unuverzitet, ne svojom krivicom u svom funkcionisanju. Konačno ovu zamagljenu situaciju moraju odgovorno i po Zakonu presjeći nadležne vlasti u Distriktu i na nivou države BiH. 

 1. Prijedlog mjera

Na temelju svih saznanja koje smo iznijeli a u cilju efikasnog rješenja problema koji su Univerzitetu nametnuti bez ikakvog razloga, predlažemo sljedeće mjere:

 1. Dalje intezivnije raditi na jačanju kriterija u svim segmentima funkcionisanja Univerziteta, (organizacionom, programskom, kadrovskom, međunarodnoj saradnji, tuzemnoj saradnji itd.);
 2. Dalje jačati saradnju sa obrazovnim vlastima u Distriktu i na nivou BiH;
 3. U saradnji sa nadležnim vlastima zanoviti Zahtjev za obnovu akreditacije Univerziteta;
 4. Zahtijevati od nadležnih organa Distrikta da donese odluku u kojoj će pisati: „...Da se ovom odlukom potvrđuje validnost diploma Internacionalnog univerziteta Brčko na svim nivoima – osnovnom, magistarskom i doktorskim studijama. Diplome će biti potvrđene u kontinuitetu od osnivanja Univerziteta, a studijski programi smatraju se akreditovani do okončanja procesa „tzv. Velike akreditacije“...“
 5. Kroz medije, agresivnije obavijestiti javnost o svim dešavanjima koja tretira ova Informacija.

R E K T O R

Prof.dr Velimir Sotirović

18.08.2017. Brčko

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja/oblasti visokog obrazovanja - odgovor

 

Status ustanova 1

Status ustanova 2

Status ustanova 3

Status ustanova 4

Status ustanova 5

Status ustanova 6

14.08.2017. Brčko

 

Status visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH

Status 1

Status 2

Status 3