Šumarstvo
Srijeda Decembar 08, 2021
s5 logo BiH

 

Slide One

EIUBD

Aplikacija za udaljeno učenje

Slide One
Slide Two

NIR

univerzitetski časopis

Slide Two
previous arrow
next arrow

Stručni akademski naziv

Po završetku četverogodišnjih studija prvog ciklusa studija (240 ECTS) na studijskom programu: Šumarstvo, stiče se akademsko zvanje diplomirani inženjer šumarstva i stepen stručne spreme: VII/1.

Po završetku drugog ciklusu studija (60 ECTS) u trajanju od jedne godine, stiče se akademsko zvanje magistar šumarstva i stepen stručne spreme: VII/2.

Po završetku trećeg ciklusa studija (180 ECTS) u trajanju tri godine, stiče se akademsko zvanje doktor nauka iz šumarstva i stepen stručne spreme: VIII.

Uslovi za upis u sledeći semestar

Prvi ciklus studija:

 • Završena četverogodišnja srednja škola (IV stepen) i položen prijemni ispit za prvi ciklus studija.

Drugi ciklus studija:

 • Završen prvi ciklus studija i prosjek ocjena preko 8,00. U slučaju da student ima manji prosjek radi Habilitacioni rad iz oblasti koju odredi dekan fakulteta.

Treći ciklus studija:

 • U prvu godinu trećeg ciklusa studija mogu se upisati studenti koji imaju:
 1. završene studije prvog i drugog ciklusa ili integrisane studije, utvrđene studijskim programom trećeg ciklusa studija ili
 2. akademski stepen magistra/mastera nuka utvrđene studijskim programom trećeg ciklusa studija
 • U drugu godinu trećeg ciklusa studija mogu se upisati studenti koji imaju završenu prvu godinu studija ili im nedostaje 7 ECTS bodova kao i studenti koji su na prvom i drugom ciklusu studija stekli 360 ECTS bodova. Ukoliko nastavni plan i program prve godine nije u potpunosti saglasan student je obavezan da položi diferencijalne ispite prije početka akademske godine. Komisija za doktorske studije vrjednuje studijske planove i programe i određuje broj diferencijalnih ispita.

Uslovi za prelazak

Studentima koji prelaze sa drugog studijskog programa priznavaće se broj ovjerenih semestara i to najviše šest, a položeni ispiti prizavaće se iz onih nastavnih predmeta koji po sadržaju prema svom nastavnom programu preklapaju bar 50% sa nastavnim programom odgovarajućeg predmeta koji se izučava na Univerzitet.

Uslovi upisa u sledeći semestar

Studenti upisuju sledeći semestar iste godine pod uslovom da polože više od polovine predmeta prethodnog semestra, a ako u prethodnom semestru ima predmeta koji obuhvataju jedan dio gradiva, a u drugom semestru drugi dio gradiva onda su obavezani da polažu predmete iz drugog semestra. Studenti upisuju sledeću godinu ako su položili sve ispite prethodne godine ili im je ostao jedan predmet odnosno 6 ECTS bodova.

Studenti završavaju prvi ciklus studija odbranom završnog rada.

Studenti završavaju drugi ciklus studija polaganjem ispita predviđenih nastavnim planom i programom i odbranom magistarske teze.

Studenti završavaju treći ciklus studija polaganjem ispita predviđenih nastavnim planom i programom i odbranom doktorske disertacije.

Način izvođenja studija

Način izvođenja studija na svim ciklusima (I, II i III) izvodi se po semestrima gdje studenti prisustvuju i aktivno učestvuju na predavanjima i vježbama, a aktivni fond časova predavanja i vježbi prikazan je u Tabeli 1, 2 i 3.

Način provjere znanja za svaki predmet kontinuirano se prati tokom nastave i obrade tih nastavnih predmeta. Pri utvrđivanju konačne ocjene za nastavne predmete odnosno aktivnost studenata koja se ocjenjuje, ocjenjivač je dužan da vrjednuje rezultate ukupnog rada studenta tokom obrade nastavnih predmeta tj. ne samo znanja i vještine koje su studenti stekli i naučili tokom obrade nastavnih predmeta već i rezultate studenata postignute u svim oblicima edukativnog i pedagoškog rada, koji su planirani i izvedeni za nastavne predmete uključujući i procjenu aktivnosti i interakcije studenata na predavanjima, vježbama, kolokvijumima, seminarima, radionicama okruglim stolovima te drugim oblicima nastave i pedagoškog rada.  

            Visina ocjene zavisi od prikupljenih bodova koji se prikupljaju tokom cijelog trajanja predavanja i vježbi, a na sledeći način:

 1. TEST 1 - prvi kolokvijum (prvih 50% gradiva):                  20 bodova
 2. TEST 2 - drugi kolokvijum (druguh 50% gradiva):             20 bodova
 3. TEST 3 - završni ispit (ukupno gradivo):                           20 bodova
 4. PREDAVANJE - prisustvo:                                                  5 bodova
 5. PREDAVANJE - aktivno učešće:                                          5 bodova
 6. VJEŽBE - prisustvo:                                                          5 bodova
 7. VJEŽBE - seminarski rad:                                                10 bodova
 8. VJEŽBA - usmena prezentacija druge teme:                        5 bodova
 9. VJEŽBA - esej ili studija slučaja:                                       10 bodova

______________________________________________________________________________________

            U K U P N O :                                                                100 bodova

            Ocjenjivanje studenata vrši se u skladu sa brojem prikupljenih bodova, a kako slijedi:

 

 OCJENE  OCJENE  BROJ BODOVA OPISNA OCJENA 
F 0 - 54  Nedovoljan 
55 - 64  Dovoljan 
65 - 74  Dobar 
 8  75 - 84 Vrlo dobar 
 9 85 - 94  Odličan 
A  10 95 - 100   Izuzetan-odličan

            Ispiti se polažu uspeno, pismeno ili usmeno i pismeno, odnosno praktično.

            Ukoliko je to predviđeno Nastavnim programom, zbog specifičnosti predmeta, provjera znanja se organizuje u više parcijalnih testova tokom obrade nastavnog predmeta. U tom slučaju konačna ocjena studenta se formira na osnovu rezultata svih parcijalnih testova i drugih provjera znanja odnosno prikupljenih bodova.

Druga pitanja

U nastavnom planu utvrđuje se i kategorija vježbi (KV). Kategorije vježbi označavaće se brojem od 1-5 i to:

 

Redni  broj Vrsta - struktura vježbi Broj studenata
1. Za umjetničke akademije na nastavnim predmetima iz umjetnosti. 3
2. Za kliničke nastavne predmete na fakultetima / visokim školama medicinskih nauka, određene nastavne predmete na fakultetima tehničkih nauka, stručne predmete na umjetničkim akademijama i nastavne predmete metodike nastave na fakultetima / visokim školama humanističkih i društvenih nauka. 5
3. Za predkliničke nastavne predmete medicinskih nauka (sekcijsko-obdukcijske vježbe; anatomija, patologija, sudska medicina): nastavne predmete sa terenskim vježbama koje zahtijevaju nadzor nad studentom i upute stručnog saradnika. 10 
4.  Za nastavne predmete sa laboratorijsko i eksperimentalnim vježbama. 15
5. Za nastavne predmete sa auditornim i terenskim vježbama.  25 

 U tabeli se nalaze:

 • lista obaveznih i izbornih predmeta
 • broj sati potrebnih za njihovu realizaciju
 • bodovna vrijednost svakog predmeta i završnog rada iskazana u ECTS bodovima

 

Prvi ciklus Drugi ciklus Treći ciklus
   

s5 logo

Adresa

Brčko disktrikt BiH

Brčko

M.Malića i I.Džindića bb

www.iu-bd.org

 

Studentska služba

Telefon/fax

+387 49 490-460

Kontakt

bih 1

+387 65 182 124

+387 65 182 163

+387 65 182 429

srbija 1

+381 63 531 635

gen mail 2

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.